Wobec intensywnych wycinek podkrakowskich lasów

postulujemy o zachowanie szczególnie cennych kompleksów leśnych

między Zabierzowem a Krzeszowicami

Misja

Jako lokalna społeczność chcemy mieć realny wpływ na sposoby realizacji gospodarki leśnej w lasach otaczających Kleszczów .

Wąwóz w lesie

Dążymy do poszanowania społecznych, krajobrazowych i przyrodniczych funkcji lasu oraz faktycznej ochrony cennego dziedzictwa.

Oczekujemy otwartości na dialog i uwzględniania głosu społeczeństwa w decyzjach podejmowanych przez Nadleśnictwo Krzeszowice.

Kleszczów

W Polsce są trzy Kleszczowy: większy koło Bełchatowa, mniejszy koło Gliwic i najmniejszy - ten nasz - koło Krakowa. Wielu krakowian nie zna tej miejscowości, chociaż znajduje się około 10km od granic miasta, za Balicami.

Według niektórych źródeł jej nazwa wywodzi się od "zakleszczenia w lasach", co może być prawdą zważywszy, że w dalszym ciągu otoczona jest lasami i z każdej strony wjeżdża się do nas przez malowniczy leśny korytarz.

Mapa Kleszczowa i okolic

Niestety w ostatnich latach w Kleszczowie coraz częściej dał się słyszeć huk pił i ciężkiego sprzętu w lesie, las robił się coraz rzadszy, a autostradę było coraz bardziej słychać.

Zaniepokojeni intensywną wycinką, a szczególnie planami wycinki starodrzewu bukowego w wydzieleniu 225g spotkaliśmy się z Nadleśnictwem, aby dowiedzieć się o powodach tych prac. Dowiedzieliśmy się, że prace realizowane są w ramach 10-letniego Planu Urządzenia Lasu (obowiązującego w latach 2012-2021) i ostatnio "przyszedł czas na Kleszczów".

Początki inicjatywy

Pewnego dnia spacerując w kleszczowskim lesie (oddział leśny 246 ) szczególnie zachwycił mnie niezwykle ukształtowany teren, pokryty skałkami i porośnięty pięknym lasem.

Kiedy kilka dni później odwiedziłam to samo miejsce nie mogłam uwierzyć własnym oczom - pościnane drzewa, rozjechany teren. To nie był już ten sam las...

Widząc oznakowania na przepięknych drzewach w lesie po drugiej stronie Kleszczowa (oddział 225) zrozumiałam, że jeśli nic nie zrobimy to ten sam los spotka unikalny starodrzew bukowy położony na terenie, gdzie dawno nie prowadzono wycinki i gdzie wciąż można zaobserwować elementy lasu pierwotnego.

Sędziwy buk oznaczony do wycinki

Okazało się, że wielu mieszkańców Kleszczowa i okolic miało podobne spostrzeżenia i wspólnie poprosiliśmy Nadleśnictwo Krzeszowice o spotkanie, aby dowiedzieć się o planach i porozmawiać o możliwych działaniach w celu uratowania cennego lasu.

Ogromną pomoc i wsparcie otrzymaliśmy od organizacji społecznych działających na terenie Krakowa i Polski. Jesteśmy bardzo wdzięczni za ich zaangażowanie.

Na spotkaniu w kleszczowskiej świetlicy wymieniliśmy poglądy z Panem Nadleśniczym i dwoma leśniczymi na temat wycinki drzew w cennym przyrodniczo, krajobrazowo i społecznie lesie i ustaliliśmy spotkanie na miejscu w lesie, aby postanowić co dalej. Podejrzewaliśmy, że tak cenne drzewa zostały oznaczone do wycinki przypadkowo i chcieliśmy to potwierdzić na miejscu.
Tydzień później rozmawiając pod olbrzymim bukiem oznaczonym do wycinki (obwód 420cm) dowiedzieliśmy, że plany wycinki - pomimo naszych protestów - będą realizowane.

Postanowiliśmy działać dalej, aby nie dopuścić do nieodwracalnych szkód.

Przeczytaj o naszych inicjatywach

Nasze inicjatywy

Dialog społeczny

Wspólnie z instytucjami publicznymi chcemy wypracować rozwiązania godzące interesy Lasów Państwowych
z oczekiwaniami społecznymi

Wydarzenia

Organizujemy wydarzenia promujące wartości dziedzictwa przyrodniczego, społecznego
i krajobrazowego podkrakowskiego lasu

Ochrona przyrody

Dokumentujemy i dążymy do formalnej ochrony zagrożonych i cennych gatunków roślin i zwierząt,
promujemy wiedzę przyrodniczą

Monitoring

Zwracamy uwagę na to, co się dzieje w pobliskich lasach,
dokumentujemy przebieg i efekty prac leśnych

Co to jest dialog społeczny?

Dialog społeczny najczęściej definiuje się jako wszelkie formy negocjacji, konsultacji oraz zwykłej wymiany informacji oparte o wzajemny szacunek i zaufanie. O ważności dialogu społecznego może świadczyć fakt, że w Polsce jego rangę podkreśla obowiązująca Konstytucja RP z 1997 roku. Dla społeczeństwa, czyli ogółu obywateli, dla Ciebie i dla mnie dialog społeczny jest możliwością zaangażowania się w proces podejmowania decyzji o naszym najbliższym otoczeniu - to przede wszystkim możliwość posiadania wpływu na to, co dzieje się wokół mnie.
Dr Magdalena Leszczyna-Rzucidło, Dialog Społeczny


Rozmawiając z ludźmi o naszej inicjatywie często słyszymy, że "przecież istnieją instytucje, których głównym celem jest ochrona przyrody, więc na pewno mogą coś w tej sprawie zrobić".

W kolejnych zakładkach dzielimy się historią naszej komunikacji z organizacjami publicznymi, które mogłyby wnieść merytoryczny wkład w naszych rozmowach z Nadleśnictwem.

Lasy Państwowe

Pierwszym krokiem po zauważeniu, że sędziwe, biocenotyczne drzewa w wydzieleniu 225g są oznaczone do wycinki było zwrócenie się do Nadleśnictwa Krzeszowice z prośbą o spotkanie.

Pan Nadleśniczy pozytywnie odniósł się naszej prośby - spotkanie odbyło się 12.12.2019 w świetlicy w Kleszczowie i cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców Kleszczowa i okolic, oraz przedstawicielami ruchów ochrony przyrody. W czasie spotkania dowiedzieliśmy się o zasadach prowadzenia gospodarki leśnej, okresie obowiązywania Planu Urządzenia Lasu . Niestety nie ustaliliśmy niczego w sprawie wstrzymania wycinki pomnikowych drzew, natomiast umówiliśmy się na wizję w lesie w kolejnym tygodniu.

Tydzień później, 20.12.2019 spotkaliśmy się na miejscu planowanej wycinki z Panem Nadleśniczym, leśniczymi Nadleśnictwa oraz przedstawicielami Regionalej Dyrekcji LP. Po wymianie argumentów obu stron zostaliśmy poinformowani, że plany realizacji wycinki nie zostaną zmienione.

Zrozumieliśmy wtedy, że przeświadczenie nawet bardzo wielu osób o tym, że ponadstuletnie drzewa powinny zostać zachowane dla dobra przyrody, krajobrazu i społeczeństwa, nie zmieni wprawionej w ruch machiny planistyczno-wykonawczej Lasów Państwowych. Czuliśmy się zawiedzeni i postanowiliśmy poprosić o mediację Panią Elżbietę Burtan, Wójt Gminy Zabierzów. Zwróciliśmy się też z pytaniem o możliwą pomoc do Dyrekcji Zespołu Parków Krajobrazowych i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (więcej informacji w zakładkach poniżej). W tym czasie zorientowaliśmy się też, że na terenie oddziału 225 znajdują się ściśle chronione rośliny, które mogą ucierpieć w trakcie wycinki (np. podczas używania maszyn do cięcia drzew i transportu drewna).

10.01.2020 wysłaliśmy do Nadleśnictwa Krzeszowice oraz RDLP pismo informujące o podjętych przez nas działaniach w celu ochrony lasu wraz z prośbą o pisemną informację o decyzjach i działaniach Nadleśnictwa podjętych w związku z naszym protestem.

27.01.2020 otrzymaliśmy odpowiedź z Nadleśnictwa o krótkiej treści: "informujemy, że jesteśmy w trakcie ustalania sposobu przeprowadzenia zabiegu w oddziale 225g z instytucjami ochrony przyrody, który spełni potrzeby hodowlane lasu i przepisy o ochronie przyrody oraz weźmie pod uwagę zgłaszane przez Państwa postulaty. O szczegółach uzgodnień poinformujemy Państwa niezwłocznie."

Jak dotąd nie otrzymaliśmy z Nadleśnictwa dalszych informacji w tym temacie.

05.02.2020 otrzymaliśmy z Nadleśnictwa pismo z pytaniem o lokalizację roślin chronionych zidentyfikowanych w oddziale 225, których listę przekazaliśmy do Urzędu Gminy Zabierzów. Na zapytanie odpowiedzieliśmy w dniu 10.02.2020 przesyłając listę wybranych stanowisk mszaków chronionych potwierdzoną przez znawczynię oznaczania roślin.

W dniu 27.02.2020 wzięliśmy udział w posiedzeniu Komisji Kształtowania Środowiska oraz Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza Rady Miasta Krakowa , na którym przewidziano spotkanie z przedstawicielami RDLP w Krakowie w sprawie opinii do projektu rezolucji dotyczącej maksymalnego ograniczenia pozyskiwania drewna na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. W czasie tego posiedzenia poruszono temat Kleszczowa i zadaliśmy pytanie Dyrektorowi RDLP, Panu Janowi Kosiorowskiemu, czy w sprawie lasu kleszczowskiego zapadły jakieś decyzje i czy ustalono termin spotkania w tej sprawie. Pan Dyrektor odpowiedział: "Na razie nic się nie dzieje w Kleszczowie i dziać się nie będzie" 50 sekunda nagrania). Otrzymaliśmy również potwierdzenie, że jest zrozumienie dla naszego problemu i będziemy informowani o ewentualnych decyzjach.

W wywiadzie dla Gazety Wyborczej opublikowanym 30.04.2020 Dyrektor Jan Kosiorowski oświadczył: "Przyznaję, że drzewa w Kleszczowie mają baśniowy urok i kształty. Pamiętajmy przy tym, że nie są zdrowe. Podjąłem jednak decyzję, że ich nie wytniemy". O tej decyzji nasza inicjatywa nie została poinformowana przez Lasy Państwowe - dowiedzieliśmy się o niej z prasy.

W związku z opracowywanym Planem Urządzenia Lasu na kolejny okres (lata 2022-2031), 08.05.2020 wysłaliśmy do Regionalnej Dyrekcji LP uwagi do tego dokumentu. Więcej informacji o naszych postulatach można przeczytać na naszym FB.

W dniu 30.07.2020 wysłaliśmy do Nadleśnictwa Krzeszowice wniosek o wstrzymanie wycinki drzew w oddziałach 224 i 225 do czasu ustalenia sposobu ochrony wielu chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów występujących na tym terenie.

W odpowiedzi Nadleśnictwa z dnia 20.08.2020 przeczytaliśmy:
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 30.07.2020 r. informujemy, że obecnie nie planujemy wykonywania cięć w przedmiotowych drzewostanach za wyjątkiem tzw. cięć przygodnych spowodowanych ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi.
Jednocześnie informujemy, że informacje zawarte w przesłanym piśmie zostaną wzięte pod uwagę w konstruowaniu Planu Urządzenia Lasu na następne dziesięciolecie (lata: 2022 – 2031) oraz w opracowaniu optymalnych form ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych tego terenu.

W grudniu 2020 zorientowaliśmy się, że niektóre wydzielenia z oddziałów 224 i 225 zostały uwzględnione w ogłoszonych przez Nadleśnictwo przetargach na wycinki w 2021. W dniu 02.12.2020 wysłaliśmy do Nadleśnictwa prośbę o wyjaśnienia i dnia 17.12.2020 otrzymaliśmy odpowiedź, informującą, że ww. wydzielenia znalazły się w przetargu 'ze względu na zapewnienie możliwości realizacji zadań gospodarczych' w ostatnim roku obowiązywania obecnego Planu Urządzenia Lasu. Udzielona odpowiedź stoi - w naszym rozumieniu - w sprzeczności z informacją z dnia 20.08.2020.

Urząd Gminy Zabierzów

Po spotkaniu w terenie z przedstawicielami Nadleśnictwa i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP), w dniu 05.01.2020 zwróciliśmy się do Pani Elżbiety Burtan, Wójt Gminy Zabierzów, z prośba o mediację i zorganizowanie przez Urząd Gminy Zabierzów spotkania z Nadleśnictwem Krzeszowice.

Przekazaliśmy wówczas pisemnie nasze postulaty do przedyskutowania na spotkaniu w ramach zrównoważonego dialogu społecznego: ochrona całego oddziału 225 ze względu na walory rekreacyjne, funkcje ochronne miasta oraz walory przyrodnicze, poprzez objęcie Gospodarstwem Specjalnym, z zawarciem pisemnego porozumienia pomiędzy Gminą Zabierzów a Lasami Państwowymi na okres obowiązywania aktualnego Planu Urządzenia Lasu (PUL) Nadleśnictwa Krzeszowice w sprawie modyfikacji gospodarki leśnej.

Podaliśmy również wstępne argumenty merytoryczne dla poparcia postulatów.
- W 3 wydzieleniach leśnych, zlokalizowanych w leśnictwie Zabierzów: wydzielenie 225c; 225f; 225g, znajduje się siedlisko przyrodnicze o kodzie Natura 2000: 9130-A - Żyzna buczyna,
- Wstępne rozeznanie obecności rzadkich i chronionych gatunków mszaków i wątrobowców w wydzieleniu 225 oraz mszaków wskaźnikowych dla lasów pierwotnych:
Parzoch szerokolistny (Porella platyphylla) – ochrona ścisła, kategoria Czerwonej Listy Polski – E – wymierający,
Miechera spłaszczona (Neckera complanata) – ochrona częściowa, wskaźnik lasów pierwotnych,
Gładysz paprociowaty (Homalia trichomanoides) – ochrona częściowa, wskaźnik lasów pierwotnych,
Zwiślik maczugowaty (Anomodon atenuattus) – ochrona częściowa.

Dowiedzieliśmy się, że naszą sprawą będzie zajmował się Zastępca Wójta, Pan Bartłomiej Stawarz, z którym 07.01.2020 spotkaliśmy się w Urzędzie Gminy. Pan Wójt poinformował nas, że nasze postulaty są konsultowane z prawnikiem i komisją ochrony przyrody w Urzędzie Gminy. Po konsultacjach, 14.01.2020 Gmina wysłała do Nadleśnictwa Krzeszowice i RDLP w Krakowie pismo z naszymi postulatami i prośbą o spotkanie.

23.01.2020 złożyliśmy do Rady Gminy Zabierzów wniosek o ustanowienie pomników przyrody dla 18 buków o wymiarach pomnikowych i cechach biocenotycznych.

W dniu 28.01.2020 RDLP poinformowało pisemnie UG Zabierzów, że ustalenie terminu spotkania będzie możliwe dopiero po 10.02.2020.

19.02.2020 ponownie spotkaliśmy się z Panem Bartłomiejem Stawarzem. Przekazaliśmy wówczas opinię naukową dotyczącą retencji wody i opinię otrzymaną od Nauki dla Przyrody. Pan Wójt zobowiązał się do przypomnienia RDLP o zaproponowaniu terminu spotkania oraz poinformował nas, że Urząd Gminy planuje przebadanie tomografem komputerowym drzew objętych wnioskiem o ustanowienie pomników oraz że w kwestii tych badań konsultuje się z Nadleśnictwem. Obiecał również udostępnić nam wyniki badań.

Na sesji Rady Gminy w dniu 28.02.2020 temat lasów kleszczowskich i drzew pomnikowych nie był poruszany.

W dniu 05.03.2020 przesłaliśmy do Pani Wójt prośbę o informację jakie działania podjęto w związku z opiniami naukowymi przekazanymi na spotkaniu w dniu 19.02.2020.

W dniu 12.03.2020 otrzymaliśmy pismo z Urzędu Gminy z informacją o statusie wniosku o ustanowienie drzew pomnikowych wraz z wiadomością, że 02.03.2020 ponownie zaproszono przedstawicieli RDLP w Krakowie na spotkanie w sprawie apelu mieszkańców dotyczącego prowadzonych prac gospodarczych w oddziale 225.

W dniu 01.05.2020 złożyliśmy kolejny wniosek w Urzędzie Gminy Zabierzów, tym razem o ustanowienie powierzchniowego pomnika przyrody dla skupiska 31 ogromnych buków w oddziale 224.

Zespół Parków Krajobrazowych

Mieliśmy nadzieję, że Dyrekcja Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego poprze nas w rozmowach z Nadleśnictwem z perspektywy ochrony cennego fragmentu Garbu Tenczyńskiego znajdującego się w Tenczyńskim Parku Krajobrazowym. W dniu 10.01.2020 wysłaliśmy pismo do Pana Marcina Guzika, Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, z informacją o podjętych przez nas działaniach i wykazem wstępnie rozpoznanych chronionych mszaków w wydzieleniu 225g, oraz prośbą o wskazanie możliwego zakresu wsparcia naszych działań.

Odpowiedź, która nadeszła 28.01.2020 zawierała m.in. merytoryczną informację wraz z referencjami aktów prawnych, że zapisy Planu Urządzenia Lasu nie pozostają w sprzeczności z obowiązującym planem ochrony Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego. Równocześnie Pan Dyrektor poinformował nas o przeprowadzonej wspólnie z Nadleśnictwem wizji w terenie i decyzji, aby wybrane drzewa przebadać tomografem. Zobowiązał się również do zgłoszenia wniosków (wymienionych w piśmie) do obecnie opracowywanego Planu Urządzenia Lasu.

Niestety ZPK nie zaprosił nas na przeprowadzoną wizję w terenie.

W dniu 03.02.2020 wysłaliśmy do ZPK prośbę o udostępnienie wyników badań drzew tomografem.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

W dniu 10.01.2020 wysłaliśmy pismo do Pana Rafała Rosteckiego, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, z informacją o podjętych przez nas działaniach i wykazem wstępnie rozpoznanych chronionych mszaków w wydzieleniu 225g, oraz prośbą o wskazanie możliwego zakresu wsparcia naszych działań.

Odpowiedź otrzymana w dniu 03.02.2020 zawiera informację, że z prawnego punktu widzenia grunty leśne znajdujące się w granicach parku krajobrazowego pozostawia się w gospodarczym wykorzystaniu, natomiast na terenach leśnych użytkowanych gospodarczo mogą występować cenne okazy drzew lub też pozostałości ekosystemów mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej i w takim przypadku, gdy ich stan uzasadnia utworzenie jednej z form ochrony przyrody (np. pomnik przyrody, użytek ekologiczny) można wystąpić z wnioskiem w tej sprawie do Urzędu Gminy.

Ministerstwo Klimatu

Prośbę o wsparcie naszego protestu przesłaliśmy 13.01.2020 do Pana Ministra Michała Kurtyki (Ministerstwo Klimatu) w formie petycji podpisanej w momencie jej przesłania przez 4005 osób (obecnie ponad 5300 podpisów). Liczyliśmy, że tak ogromne poparcie społeczne dla naszej inicjatywy spowoduje (na zlecenie Ministerstwa) weryfikację istniejących planów wycinki i objęcie ochroną cennego drzewostanu.

W odpowiedzi Ministerstwa z dnia 06.02.2020, podpisanej przez Pana Jacka Sagana, Dyrektora Departamentu Leśnictwa , możemy przeczytać m.in. o zasadach realizacji gospodarki leśnej w Polsce, o obowiązywaniu Planu Urządzenia Lasu na lata 2012-2021 i podstawach prawnych prowadzenia "zrównoważonej gospodarki leśnej" na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego.

Nasz komentarz do tej odpowiedzi wraz z treścią otrzymanego pisma zamieściliśmy na Facebooku .

Zobacz komentarze osób podpisujących petycję

Jesienny spacer z geologiem i przyrodnikiem

12.09.2021

Zapraszamy na kolejny, lekko jesienny spacer w Małej Puszczy Kleszczowskiej.

Tym razem oprowadzą nas osoby, które prowadziły badania przyrodnicze na tym terenie i znają go doskonale.

Będą nimi: geolog dr hab. Jan Urban oraz leśnik i przyrodnik dr Jerzy Parusel.

Okazja jest wyjątkowa, bo w tym roku przypada Międzynarodowy Rok Jaskiń i Krasu pod hasłem "Odkrywać, rozumieć i chronić".

Spotykamy się w niedzielę 12.09.2021 o godz. 16:00 w Kleszczowie pod nową świetlicą - zobaczcie na mapie
Warto zarezerwować 2,5 godziny. Wydarzenie jest też na Facebooku

Uwaga! Prosimy ubrać sportowe lub turystyczne buty.

Projekt studencki UJ

13.06.2021

Grupa studentek i studentów różnych kierunków studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach kursu "Wyzwania dla demokracji w dobie zmian klimatycznych: perspektywa interdyscyplinarna" opracowała projekt "Na Ratunek Kleszczowskim Wąwozom".

Podsumowanie tego projektu w formie prezentacji można pobrać tutaj .

Autorki i autorzy projektu to: Kuba Ćwięka, Karolina Góra, Jasiek Książek, Agnieszka Kuhny, Tomasz Pokutycki, Natalia Szwedowska.

Projekt był realizowany pod kierunkiem dr hab. Piotra Łukasika.

Zobaczcie też opracowane przez tę ekipę jednominutowe filmy: "Lasy Kleszczowskie" oraz "W imieniu tych, którzy na co dzień głosu nie mają" .

Majówka w Małej Puszczy Kleszczowskiej - Wspólny Las

16.05.2021

16 maja 2021 inicjatywy społeczne działające w różnych miejscach Polski ponownie organizują wydarzenia postulujące ochronę przyrody polskich lasów.

Pierwsza taka akcja odbyła się 21 marca 2021 z okazji Międzynarodowego Dnia Lasów. Wzięło w niej udział prawie sto inicjatyw z całej Polski, w tym Ratujmy kleszczowskie wąwozy.

Mamy zaszczyt współtworzyć to wydarzenie i zapraszamy do Małej Puszczy Kleszczowskiej!
Mapa z lokalizacją wydarzenia i orientacyjną trasą

Więcej o tym wydarzeniu można przeczytać na naszym Facebooku oraz na stronie wydarzenia.

Międzynarodowy Dzień Lasów - Wspólny Las

21.03.2021

Nie wszyscy wiedzą, że Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2012 roku ustanowiło Międzynarodowy Dzień Lasów, przypadający co roku w pierwszy dzień wiosny, czyli 21 marca.
Celem tego święta jest uświadomienie społeczeństwu znaczenia lasów oraz potrzeby ich ochrony.

Chcąc podkreślić wyjątkowe walory i znaczenie lasów, wśród których żyjemy, w tym dniu w wielu miejscach Polski odbędą się leśne spotkania organizowane przez lokalne społeczności - Wspólny Las.
Inicjatywa ma podkreślić społeczne znaczenie lasów i potrzebę uwzględniania tej funkcji lasu w planach prac gospodarczych Lasów Państwowych.

Mamy zaszczyt współtworzyć to wydarzenie i zapraszamy do Małej Puszczy Kleszczowskiej!

Więcej o tym wydarzeniu można przeczytać na naszym Facebooku oraz na stronie wydarzenia.

Spacer dla Lasu Zabierzowskiego

05.07.2020

Lubimy ser z dziurami, a las bez!

Las Zabierzowski - satelita

Las Zabierzowski jest drugim co do powierzchni (po Puszczy Niepołomickiej) kompleksem leśnym w pobliżu Krakowa, położonym w Gminie Zabierzów. Na internetowej stronie gminy czytamy:

"Atutem stanowiącym o dużej atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gminy Zabierzów, jest jej malowniczy jurajski krajobraz. Znajdujemy tu rozległe kompleksy leśne, niezliczoną ilość urokliwych skał i ostańców wapiennych o fantazyjnych, wręcz baśniowych kształtach, jaskiń, wąwozów, źródeł krystalicznej wody.
[...] z największym na zachodzie Krakowa kompleksem Lasu Zabierzowskiego [...]"

Do Lasu Zabierzowskiego przyjeżdżają amatorzy spacerów, jazdy na rowerze, nordic walking oraz miłośnicy przyrody. Ostatnio wzdłuż ścieżek pojawiły się stosy ściętych pni – to znak kontynuacji wycinkowej gospodarki leśnej prowadzonej w tym lesie od kilku lat. Zdjęcie satelitarne tego terenu już teraz wygląda jak podziurawiony ser szwajcarski, a przecież nie oddaje ostatnich czystek. Drzewa znikają na naszych oczach, a spacer w otoczeniu ściętych pni przestaje być ukojeniem.

Las Zabierzowski - wycinka

Na spacerze rozmawialiśmy o przyszłości Lasu Zabierzowskiego, możliwych sposobach jego ochrony, a także zasadach prowadzenia gospodarki leśnej w oparciu o Plan Urządzenia Lasu

Mieliśmy przyjemność poznać Autora Requiem dla Lasu Zabierzowskiego

Las Zabierzowski - spotkanie

Więcej o tym wydarzeniu można przeczytać na naszym Facebooku .

Spacer przyrodniczy

15.03.2020

Z przykrością odwołujemy nasz spacer planowany na 15 marca 2020.
Mamy nadzieję, że sytuacja epidemiologiczna pozwoli zorganizować ten spacer w niedalekiej przyszłości.

Mamy wielką przyjemność zaprosić Państwa na przyrodniczy spacer po kleszczowskim lesie w dniu 15 marca 2020 (niedziela). Ruszamy w samo południe i warto zarezerwować 2 godziny.

Naszymi przewodnikami będą: Pani Justyna Kierat , Pani Magdalena Jarzębowska oraz Pan Jacek Graff.

Wiosenne kwiaty - spacer przyrodniczy

Spacer przeznaczony jest przede wszystkim - ale nie tylko - dla dzieci. Na pewno każdy miłośnik lasu będzie miał okazję dowiedzieć się czegoś ciekawego i porozmawiać z pasjonatami przyrody.

Na mapie Google podajemy lokalizację punktu zbiórki, miejsca do zaparkowania aut oraz wskazówki o możliwościach dojazdu komunikacją miejską (autobus 218 z Bronowic).

Najbardziej aktualne informacje o tym wydarzeniu są również dostępne na naszym Facebooku .

Nagrywanie filmu przyrodniczego

18.01.2020

Pan Marcin Krzyżański nakręcił film przyrodniczy o kleszczowskim lesie i jego wartości dla lokalnej (i nie tylko) społeczności.

Kręcenie filmu

Kręcenie filmu było okazją do spotkania, porozmawiania i spaceru na świeżym powietrzu.

Warto obejrzeć ten kilkuminutowy film .

Kolędowanie pod bukami

19.01.2020

Niesamowite spotkanie przy dźwiękach kolęd. Przejście z Kleszczowa do starodrzewu, recytacja wybranych cytatów z petycji .

Kolędowanie pod bukami

fot. Jakub Włodek, GW

Więcej można przeczytać lub obejrzeć tutaj:

 • 2020-01-19: Radio Kraków, red. Katarzyna Jabłońska - “Kolędując, bronią drzew. Kolejna odsłona protestu w Kleszczowie”
 • 2020-01-19: Gazeta Wyborcza, red. Aleksander Gurgul, fot. Jakub Włodek - “Kleszczów. Mieszkańcy kolędowali w obronie drzew”
 • 2020-01-19: TVP3 Kronika Krakowska, red. Aleksandra Klawa - “Kolędowanie pod bukami. Niecodzienny protest w obronie drzew”

Powyższe opinie zostały przekazane przez podpisujących petycję w sprawie wycinki buków w wydzieleniu 225g

Projekt rezerwatu przyrody Mała Puszcza Kleszczowska

Wniosek:
Petycja:
Czytaj na:
Czytaj na:
Zdjęcia:
Mapa:

Postulując na przełomie 2019/2020 o zachowanie starodrzewu bukowego w wydzieleniu 225g, do naszego lasu zapraszaliśmy przyrodników i naukowców.
Ich opinie były zgodne - zachowany do tej pory las pomiędzy Kleszczowem, Nielepicami, Rudawą i Kochanowem jest niezwykle cenny z przyrodniczego punktu widzenia.

skały w 224

Cechy lasu zbliżonego do naturalnego, które można tu obserwować, a także bogactwo rzadkich i chroniononych okazów zwierząt, roślin i grzybów zawdzięczamy między innymi leśnikom Nadleśnictwa Krzeszowice, którzy przed rokiem 2019 nie prowadzili intensywnych wycinek na tym obszarze.
Również niedostępność tego terenu z jego wąwozami, wychodniami skalnymi i stromymi zboczami przyczyniła się do zachowania tego cennego miejsca w postaci niezmienionej od lat.

Biorąc pod uwagę niezwykłe walory przyrodnicze i krajobrazowe tego miejsca, a również ogromne poparcie społeczne dla naszych dotychczasowych postulatów ochrony lasu w jego obecnej formie wyrażone w podpisach i komentarzach pod petycją w sprawie buków, w dniu 29.12.2020 złożyliśmy w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie wniosek o utworzenie rezerwatu "Mała Puszcza Kleszczowska" na terenie oddziałów leśnych 223, 224, 225 i 226 (pow. 100,37ha), z otuliną w oddziale 222 (26,79ha).

mapa rezerwatu

Ogromne podziękowania dla wszystkich, którzy włączyli się w naszą inicjatywę przeprowadzając badania naukowe i inwentaryzację w terenie, promując nasze działania oraz przekazując cenne uwagi do opracowywanego wniosku i współtworząc ten wniosek. Nasz projekt wsparły i wsparli między innymi:
dr Anna Kujawa - IŚRiL PAN w Poznaniu, mgr inż. Dorota Bury, prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk - UR w Krakowie, dr hab. Jan Bodziarczyk - prof. UR w Krakowie, dr hab. inż. Jan Urban, mgr inż. Andrzej Kalemba - IOP PAN, Kraków, mgr inż. Piotr Chachuła - Pieniński PN, dr Tomasz Skalski - Politechnika Śląska, prof. dr hab. Roman Żurek - IOP PAN, Kraków.

Petycję w sprawie utworzenia rezerwatu oraz zawieszenia wycinek na terenie projektowanego rezerwatu podpisało ponad 2600 osób.

W dniu 26.02.2021 otrzymaliśmy odpowiedź RDOŚ informującą, że obszar objęty wnioskiem nie posiada walorów uzasadniających objęcie go ochroną w formie rezerwatu przyrody. Niestety w swojej analizie RDOŚ oparł się przede wszystkim na danych zgromadzonych w ramach zaangażowania społecznego z wniosku o rezerwat oraz jednej wizji lokalnej (protokół link).

W dniu 13.04.2021 przesłaliśmy do RDOŚ trzy ekspertyzy przyrodnicze dotyczące terenu Małej Puszczy Kleszczowskiej wykonane na zlecenie Nadleśnictwa Krzeszowice w 2020 roku: mchy w oddziale 225 - ekspertyza , ptaki na całym obszarze - ekspertyza , drzewa objęte wnioskiem o pomniki przyrody w oddziale 225 - ekspertyza . Poprosiliśmy również o spotkanie w sprawie uwzględnienia tych nowych danych oraz ustalenia dalszego planu działań.

W dniu 09.05.2021 spotkaliśmy się na terenie planowanego rezerwatu z przedstawicielami RDOŚ Kraków. W wizji wzięli udział naukowcy z Insytutu Ochrony Przyrody PAN, Uniwersytetu Rolniczego oraz Wydziału Biologii UJ.

W dniu 08.09.2021 na naszą prośbę odbyło się w RDOŚ kolejne spotkanie w sprawie planowanego rezerwatu przyrody Mała Puszcza Kleszczowska.Podczas spotkania zaprezentowane zostały wstępne wyniki nowych badań:
mapa siedlisk leśnych (dr Jerzy Parusel)
badanie mikrosiedlisk nadrzewnych (mgr inż. Fabian Przepióra)
Więcej o tym spotkaniu na naszym Facebooku

W dniu 08.10.2021 w czasie spotkania w terenie (forum społecznym w sprawie podkleszczowskich lasów) pan Nadleśniczy Edward Suski poparł wniosek o utworzenie rezerwatu przyrody oraz zapewnił o wyłączeniu terenu z gospodarowania w nowym planie urządzenia lasu obowiązującym w latach 2022-2031.

Wniosek do Rady Gminy o nadanie statusu pomników przyrody bukom w 225

Wniosek:
Ekspertyza:
Czytaj na:
Czytaj na:
Zdjęcia:
Mapa:

W dniu 23.01.2020 złożyliśmy wniosek do Rady Gminy o nadanie statusu pomników przyrody 18 biocenotycznym bukom znajdującym się w oddziale leśnym 225 wraz z propozycją uchwały w tej sprawie.

W galerii można zobaczyć zdjęcia tych drzew, a tutaj jest mapa Googla z zaznaczonym każdym drzewem objętym wnioskiem.

Przez ponad miesiąc nie otrzymaliśmy żadnej formalnej odpowiedzi w tej sprawie i 27.02.2020 wysłaliśmy na ręce Pana Henryka Krawczyka, Przewodniczącego Rady Gminy, prośbę o informację jakie działania podjęto w sprawie wniosku i kiedy planowane jest jego rozpatrzenie.

W dniu 05.03.2020 otrzymaliśmy od Pana Henryka Krawczyka odpowiedź z informacją jak wygląda proces legislacyjny naszego wniosku. W odpowiedzi przeczytaliśmy również, że 'obecnie trwają konsultacje z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krakowie oraz ocena stanu fitosanitarnego wskazanych drzew'.

W dniu 12.03.2020 otrzymaliśmy pismo z Urzędu Gminy z informacją, że Urząd Gminy kilkakrotnie konsultował się z Nadleśnictwem Krzeszowice w tej sprawie wniosku, a 02.03.2020 wysłał pismo do RDLP z prośbą o zaopiniowanie proponowanej uchwały oraz przekazanie oceny stanu fitosanitarnego wytypowanych drzew.

Kolejne zapytanie o status naszego wniosku wysłaliśmy w dniu 28.05.2020, a w odpowiedzi z dnia 02.06.2020 przeczytaliśmy m.in. "iż obecnie trwają prace badawcze i analityczne, które pozwolą na przedstawienie merytorycznej opinii popartej wielostronną analizą naukową w zakresie stanu fizologicznego drzew".

Liczymy na dalsze informacje i włączenie nas w dyskusję po zakończeniu konsultacji z RDLP i badań drzew.

Wniosek do Rady Gminy o ustanowienie powierzchniowego pomnika przyrody w 224

W dniu 01.05.2020 złożyliśmy kolejny wniosek w Urzędzie Gminy Zabierzów, tym razem o ustanowienie powierzchniowego pomnika przyrody dla skupiska 31 ogromnych buków w oddziale 224.

Zagęszczenie drzew o wymiarach pomnikowych w oddziale 224c wynosi 2,47 drzew/ha. Dla porównania w najbardziej chronionej części Puszczy Białowieskiej zagęszczenie wynosi 2,15 drzew/ha.

Spis ewidencyjny wraz z dokumentacją fotograficzną możecie obejrzeć na mapie.

Na prośbę do Rady Gminy o informację w sprawie naszego wniosku wysłaną 29.05.2020 otrzymaliśmy odpowiedź w dniu 15.06.2020 informującą, że nasz wniosek jest rozpatrywany przy Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, a także, iż konsultacje z RDLP w Krakowie oraz ocena stanu fitosanitarnego drzew wciąż jest w toku.

Drzewa biocenotyczne

Według definicji z Instrukcji Ochrony Lasu wydanej na zlecenie Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych wiele drzew w oddziale 225, w tym większość "buków pomnikowych" jest drzewami biocenotycznymi, które zgodnie z rozdziałem 3.2 zaleca się pozostawić w lesie do ich biologicznej śmierci i naturalnego rozkładu.

Drzewo biocenotyczne 1 Drzewo biocenotyczne 2

Zdjęcia przedstawiają buka o obwodzie 420 cm, objętego wnioskiem o ustanowienie pomników przyrody, nr 15.

Ten buk, razem z sześcioma innymi drzewami o pomnikowych rozmiarach, został oznaczony do wycinki przez leśników Nadleśnictwa Krzeszowice.

Mchy chronione

Na terenie oddziału 225 , dzięki pomocy specjalistów od oznaczania roślin, w tym również ekspertyzie prof. Adama Stebla na zlecenie Nadleśnictwa Krzeszowice, zidentyfikowano stanowiska następujących mchów chronionych:

Parzoch szerokolistny

Parzoch szerokolistny (Porella platyphylla)
Objęty ścisłą ochroną, kategoria Czerwonej Listy Polski – E – wymierający.

Miechera spłaszczona

Miechera spłaszczona (Neckera complanata)
Objęta częściową ochroną, wskaźnik lasów pierwotnych.

Zwiślik maczugowaty

Zwiślik maczugowaty (Anomodon attenuatus)
Objęty częściową ochroną.

Gładysz paprociowaty

Gładysz paprociowaty (Homalia trichomanoides)
Objęty częściową ochroną, wskaźnik lasów pierwotnych.

Miedzik płaski

Miedzik płaski (Frullania dilatata)
Objęty częściową ochroną.

Miechera kędzierzawa

Miechera kędzierzawa (Neckera crispa)
Objęta częściową ochroną, wskaźnik lasów pierwotnych.

Potrzebujemy Państwa pomocy!

Zwracamy się do mieszkańców Kleszczowa, Nielepic, Burowa, Aleksandrowic, Balic, Brzoskwini, Kochanowa, Rudawy, Zabierzowa, ale też mieszkańców Krakowa i wszystkich miłośników spacerów i sportów uprawianych w przepięknych kompleksach leśnych otaczających Kleszczów. A jeśli ktoś nigdy tu nie był, a bliski jest mu los przyrody i zachowanie szybko znikających naturalnych fragmentów lasów - serdecznie zapraszamy!

Zachęcamy do włączenia się do akcji monitorowania lasów składającej się z trzech elementów:

Spacer

Wybranie się na spacer do jednego z lasów otaczających Kleszczów.

Można skorzystać z propozycji tras spacerowych na mapie . Proszę wziąć pod uwagę, że niektóre z tych tras mają trudne fragmenty, zwłaszcza po deszczach, np. trasy 1, 3 oraz 5.

A może Państwo polecicie jakieś trasy?

Fotografka

Zrobienie zdjęć ze spaceru przestawiających ciekawe okazy przyrody, krajobrazy, miejsca realizacji prac leśnych lub drzewa o szczególnych walorach oznaczone do wycinki

Tranfer zdjęć

Przesłanie zdjęć do nas na jeden ze sposobów:
- mailem na adres: adres email
- korzystając z serwisu WeTransfer przesłać zdjęcia na ww. adres email
- zamieszczając zdjęcia na Twitterze z odniesieniem do naszej inicjatywy (@RatujmyW) oraz hashtagami: #ZdjęcieLasu #NadleśnictwoKrzeszowice

Przydatne będą też informacje:
- data wykonania zdjęć
- orientacyjna lokalizacja zdjęcia (opis miejsca lub współrzędne GPS, idealnie nr oddziału leśnego)
- informacja czy zdjęcia mają być opatrzone danymi autora zdjęć, ewentualnie z podaniem tych danych

Otrzymane zdjęcia zostaną opublikowane w naszym albumie dokumentującym wygląd danego fragmentu lasu.

Informacje od Państwa pomogą nam skoncentrować się na odwiedzaniu mniej popularnych rejonów, a także reagować niezwłocznie w przypadku zauważenia czegoś niepokojącego.

Anonimowe zgłoszenie (bez zdjęć) lub sugestię można zarejestrować tutaj

Dzięki zgłoszeniom z terenu może nam wspólnie uda się uratować cenne drzewa!

Planowane wycinki w roku 2021

Na stronie Lasów Państwowych znajduje się informacja o zapotrzebowaniu na usługi leśne w Nadleśnictwie Krzeszowice w roku 2021.

zrab

Z dokumentów wynika, że planowane są wycinki w przynajmniej 14 wydzieleniach w lasach otaczających Kleszczów. Jesteśmy przekonani, że te wycinki są zgodne z dziesięcioletnim Planem Urządzenia Lasu obowiązującym do końca 2021, który stanowi wytyczne dla lokalizacji i wolumenów pozyskania drewna w poszczególnych oddziałach i wydzieleniach zarządzanych przez Nadleśnictwo. Jednak Lasy Państwowe, a w szczególności Nadleśnictwo oraz Regionalna Dyrekcja LP, jako zarządca lasów mają prawo podjąć decyzję o zmniejszeniu pozyskania drewna lub całkowitym odstąpieniu od wycinek. Uważamy, że takie decyzje są uzasadnione w przypadku podkleszczowskich lasów z następujących powodów:

 • Aktualnie obowiązujący PUL był opracowywany dziesięć lat temu, kiedy walory lasów podmiejskich były mniej doceniane, a skutki zmian klimatycznych były mniej widoczne.
 • Bioróżnorodne lasy znajdujące się w pobliżu dużych aglomeracji powinny być szczególnie chronione, ze względów społecznych i krajobrazowych. Nie powinny być zastępowane monokulturowymi plantacjami gospodarczymi.
 • Lasy, w których występują rośliny rzadkie i chronione powinny być wyłączone z wycinki (Nadleśnictwo Krzeszowice nie przeprowadziło inwentaryzacji roślin i zwierząt chronionych w wydzieleniach objętych planowaną wycinką, a w niektórych oddziałach stwierdziliśmy występowanie chronionych roślin ).
 • Lasy znajdujące się na kleszowskich wzgórzach przyczyniają się do zatrzymywania wody. Przerzedzenie dojrzałych drzewostanów z dużym prawdopodobieństwem spowoduje obniżenie poziomu wody w otaczających miejscowościach (dysponujemy opinią naukową w tej kwestii), co jest szczególnym ryzykiem wobec coraz bardziej odczuwalnego ocieplenia klimatu.

Poniższa mapa przedstawia orientacyjną lokalizację tych wydzieleń oraz planowaną kubaturę pozyskanego drewna. Wydzielenia zaznaczone na mapie są orientacyjne. Dokładną lokalizację wydzieleń można zobaczyć na mapie Banku Danych o Lasach . Zwróćmy uwagę, że z wycinkami wiąże się nie tylko usunięcie drzew, ale również zniszczenia lasu związane z wykorzystaniem maszyn, a także składowaniem i wywozem drewna.

Wszystko wskazuje na to, że na koniec 2021 lasy wokół Kleszczowa nie będą już takie jak dzisiaj.

Zachęcamy do odwiedzin i robienia pamiątkowych zdjęć drzew i krajobrazów.

W ramach akcji 'monitoring lasów' będziemy rozwijać galerię tych zdjęć, żeby uwiecznić obecny wygląd lasów, które mogą wkrótce zamienić się w monokulturowe uprawy drzew.

Warto też przypomnieć sobie film zrealizowany przez Marcina Krzyżańskiego na początku roku 2020 w ramach protestów przeciwko wycince starodrzewu bukowego w oddziale 225.

Prosimy o kontakt osoby zainteresowane przesłaniem do Nadleśnictwa Krzeszowice lub Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie protestów w sprawie tych wycinek.

Mapa wycinek 2021

Kliknij na mapę aby zobaczyć powiększenie w nowym oknie

Ocalone dęby w oddziale 238

20.11.2020

Dzięki informacji otrzymanej od osoby spacerującej w oddziale 238, udało się uratować kilka wielkich dębów oznaczonych do wycinki.

deby

Dęby znajdowały się na terenie wydzielenia w oddziale 238 bezpośrednio przylegającego do Rezerwatu Skała Kmity.

deby

Masowa wycinka w oddziale 226

O masywnej wycince w oddziale 226 dowiedzieliśmy od osoby spacerującej w tamtej okolicy.

wycinka w 226

Wycinka w wydzieleniu 226a została już ukończona, natomiast w dniu 23.11.2020 zaapelowaliśmy do Pana Nadleśniczego o wstrzymanie wycinki w wydzieleniu 226b. Oddział 226 znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie oddziału 225, określanego jako Mała Puszcza Bukowa pod Krakowem , gdzie stwierdzono występowanie wielu chronionych roślin, szczególnie mszaków. Wycięcie drzew na takim terenie spowoduje zmiany warunków naświetlenia i ryzyko wyginięcia tych rzadkich roślin.

02.12.2020 otrzymaliśmy odpowiedź, że na obszarze wydzieleń 226a i 226b prace zostały już zakończone. Zdjęcia efektów tych prac można zobaczyć na naszym Facebooku oraz w galerii zdjęć .

oddzial 226

Poparli nas

Poparli nas

Jesteśmy w stanie działać tylko dzięki poparciu i współpracy wielu osób.
Zdanie pojedynczych osób niewiele znaczy w zderzeniu z ogromną organizacją jaką są Lasy Państwowe.

Szerokie poparcie naszej inicjatywy wyrażone m.in. poprzez ponad 5300 podpisów pod petycją , ale również bezinteresowna pomoc wielu osób i organizacji przekłada się na skuteczność naszych działań i motywuje do dalszego zaangażowania.

Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni - bez szerokiego odzewu społecznego przypuszczalnie nie byłoby już siedmiu ogromnych buków oznaczonych do wycinki w wydzieleniu 225g .

Organizacje i lokalne samorządy, które do tej pory poparły nasz protest w sprawie oddziału 225 lub wniosek o utworzenie rezerwatu to między innymi:


Prosimy o kontakt organizacje, które identyfikują się z celami naszej inicjatywy i mogą zadeklarować poparcie - powyższą listę bedziemy uaktualniać.

Nasza inicjatywa w mediach w 2021 roku

Jesteśmy wdzięczni przedstawicielom mediów za zainteresowanie naszym tematem. Odbiorcy mediów mogą dowiedzieć się o planach w lesie kleszczowskim i zająć stanowisko w tej kwestii lub wesprzeć naszą inicjatywę. Media prezentują również stanowiska innych stron, co sprzyja wymianie argumentów i całościowemu spojrzeniu na problem.

Lista związanych z naszą inicjatywą publikacji i relacji z wydarzeń w mediach:

 • 2021-01-05: Radio Kraków, red. Tomasz Bździkot - “Czy pomiędzy Zabierzowem i Krzeszowicami powstanie rezerwat przyrody?”
 • 2021-01-09: Gazeta Wyborcza, red. Monika Waluś - “Las pod Krakowem z lepszą ochroną. Mieszkańcy chcą utworzenia rezerwatu "Mała Puszcza Kleszczowska"”
 • 2021-01-13: Zielona Interia, red. Piotr Grzesiak - “Kleszczów: Obronili swoje drzewa, walczą o rezerwat”
 • 2021-01-22: Głos24, red. Aleksandra Tokarz - “Czekała na odkrycie aż do tej pory. Trwa walka o Małą Puszczę Kleszczowską”
 • 2021-01-31: krzeszowiceone.pl - “Nowy rezerwat w ramach Nadleśnictwa Krzeszowice? Już ponad 2 tysiące mieszkańców jest na „tak””
 • 2021-02-09: Goniec Zabierzowski, Tadeusz Treit - “Historia pewnego buka”
 • 2021-02-15: Styl.pl, red. Aleksandra Suława - “Gry terenowe”
 • 2021-03-10: Gazeta Wyborcza, red. Aleksander Gurgul - “Ogólnopolska akcja w Międzynarodowy Dzień Lasów. Polki i Polacy będą spacerować po lasach w całym kraju, sprzeciwiając się wycinkom”
 • 2021-04-12: Gazeta Wyborcza, red. Aleksander Gurgul - “Leśnik zrugał księdza, bo ten poparł utworzenie rezerwatu w lesie. "Stoją za tym LGBT, "Wyborcza", TVN i antypolski Timmermans"”
 • 2021-04-29: Radio Kraków, red. Magdalena Zbylut-Wiśniewska - “Naukowcy bronią lasów na terenie wąwozów kleszczowskich”
 • 2021-09-08: Gazeta Wyborcza, red. Aleksander Gurgul - “Lasy Państwowe powołały specjalny zespół do rozmów z ruchami leśnymi o lasach miejskich i podmiejskich”
 • 2021-10-20: Gazeta Wyborcza, red. Aleksander Gurgul - “Przełom. Lasy Państwowe wstrzymały wycinkę na 10 lat i poparły mieszkańców, aby powstał rezerwat przyrody”
 • 2021-10-22: Gazeta Wyborcza, red. Michał Olszewski - “Urządzanie lasu. Jak grupa obywateli spod Krakowa zmieniła kawałek świata na lepsze”
 • 2021-10-22: Dziennik Polski, red. Barbara Cirit - “Szansa dla lasu kleszczowskiego. Wycinka wstrzymana, ale mieszkańcy domagają się powstania rezerwatu”

Nasza inicjatywa w mediach w latach 2019-2020

Lista związanych z naszą inicjatywą publikacji i relacji z wydarzeń w mediach w latach 2019-2020:

 • 2019-12-12: Radio Kraków, red. Dominika Kossakowska - "Mieszkańcy Kleszczowa kontra leśnicy. Znikają zielone płuca Krakowa - alarmują"
 • 2019-12-15: Gazeta Krakowska, red. Barbara Ciryt - “Kleszczów. Drzewa idą pod topór. Ludzie mówią, że to rujnowanie lasu, a nadleśnictwo, że planowa wycinka”
 • 2020-01-03: Gazeta Wyborcza, red. Aleksander Gurgul, fot. Jakub Włodek - “Powstrzymać wycinkę. Jak mieszkańcy Kleszczowa walczą o swoją małą puszczę”
 • 2020-01-09: Dziennik Polski, red. Barbara Ciryt - “Kleszczów. Ludzie próbują powstrzymać wycinkę lasu. Napisali petycję do ministra środowiska”
 • 2020-01-19: Radio Kraków, red. Katarzyna Jabłońska - “Kolędując, bronią drzew. Kolejna odsłona protestu w Kleszczowie”
 • 2020-01-19: Gazeta Wyborcza, red. Aleksander Gurgul, fot. Jakub Włodek - “Kleszczów. Mieszkańcy kolędowali w obronie drzew”
 • 2020-01-19: TVP3 Kronika Krakowska, red. Aleksandra Klawa - “Kolędowanie pod bukami. Niecodzienny protest w obronie drzew”
 • 2020-02-01: Radio TOK FM, red. Ewa Podolska - “Lasy podmiejskie.Co nam dają?”
 • 2020-02-07: TVP3 Kronika Krakowska - relacja ze spotkania przedstawicieli LP, ZPK i naszej inicjatywy w lesie (11 minuta)
 • 2020-02-23: Gazeta Wyborcza, red. Aleksander Gurgul, fot. Jakub Włodek - “Profesorowie UR krytykują pracowników Lasów Państwowych za wycinkę w Kleszczowie. "To nasi byli studenci"”
 • 2020-02-28: Goniec Zabierzowski, Gabriela Kucharska - Szczęśliwa trzynastka: Ratujmy kleszczowskie wąwozy!
 • 2020-03-21: Gazeta Wyborcza, red. Aleksander Gurgul, fot. Jakub Włodek - “Koronawirus. Leśnicy zamykają lasy pod Krakowem i Puszczę Niepołomicką. 'To nie czas na rekreację'”
 • 2020-04-30: Gazeta Wyborcza, red. Aleksander Gurgul - “Prominentny leśnik buduje kaplicę i wycina drzewa: 'Nieprawda, działamy racjonalnie'”
 • 2020-06-30: Dzikie Życie, Antoni Kostka - “Ratujmy kleszczowskie wąwozy. Rozmowa z Anną Treit i Kają Hołubowską”
 • 2020-07-07: Polityka, red. Ryszarda Socha - “Obywatel walczy o las”

Album zdjęć z naszych lasów

Miejscowość
Temat
Pora roku
Autor/ka

Zapraszamy do przesyłania zdjęć w ramach akcji monitorowania lasów. Każde zdjęcie jest mile widziane. Więcej informacji tutaj .

Kontakt

Chętnie usłyszymy Państwa komentarze i sugestie lub odpowiemy na pytania.

Zachęcamy do kontaktu przy użyciu poniższego formularza.

Staramy się odpowiadać na wszystkie wiadomości.
Kopia wiadomości jest wysyłana również na adres podany w polu email.
Jeśli nie otrzymacie Państwo kopii wysłanej do nas wiadomości,
oznacza to, że podany adres zwrotny jest niepoprawny lub kopia trafiła do spamu.

Odwiedź nas

Facebook

Twitter

Dziękujemy. Wiadomość została wysłana

Anonimowa skrzynka podawcza